Integritetspolicy

1. Allmänt

Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB är personuppgiftsansvarig för Hälsinge Avancerad Träd Fällning ABs behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Denna integritetspolicy gäller då Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, information, serviceärenden och övrig kontakt med Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB , inklusive besök på vår hemsida.
Med Kund avses den som köper en vara eller en tjänst av Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB . Med Leverantör eller Samarbetspartner avses annan, fysisk eller juridisk person eller annat rättsubjekt, som ingått avtal eller på annat sätt har relation med Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB . En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.

2. När och varför behandlar vi personuppgifter?

Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och avtal gentemot dig som Kund, våra Leverantörer och Samarbetspartner samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
Personuppgifter behandlas i vissa fall för att Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB har fått en förfrågan om en tjänst eller våra så kallad intresseavvägning, exempelvis för att kunna skicka erbjudanden till dig som kund om våra varor och tjänster.
När det gäller Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB uppdrag gentemot dig som Kund måste du lämna personuppgifter eftersom allt utfört arbetet eller leverans ska fakturera i efterhand om inget annat är avtalet. I visa fall kan en kredit check förkomma innan vi teckna ett avtal med dig som kund. Vid visa tjänster från oss kan du får Rutavdrag och då är vi skyldig till skatteverket att visa för vem och var vi har utfört en tjänst och när det är gjort. När du beställer ter exempel trädfällning måste vi veta vem som äger marken som trädet står på och behöver vi alltid en godkännande av markägare
Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Kund, Leverantör eller Samarbetsparter. Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, fastighetsbeteckning, IP-adresser, betalnings uppgifter och konto uppgifter . Det gäller både uppgifter om dig som privatperson och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, annan fakturamottagare m.fl.

4. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika andra samarbetspartners samt leverantörer i syfte att utföra våra uppdrag. Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB och dig.
Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB överför personuppgifter till länder utanför EU/EES endast om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

5. Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB rättsliga intressen. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

6. Dina rättigheter

Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
Om du är missnöjd med hur Hälsinge Avancerad Träd Fällning AB behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

7. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Du kan alltid skicka e-post till victor@halsingeatf.se